Ügyfélfogadás:
Hétfő és Szerda: 13.00 - 15.30
Péntek: 9.00 - 12.00

Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

GAZDASÁGI VEZETŐ (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024.05.01-2029.04.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér vármegye, 2400 Dunaújváros, Duna sor 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai, mint önkormányzati fenntartású önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodási tevékenységéért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok ellátásáért, a pénzügyi és számviteli rend kialakításáért és karbantartásáért, a költségvetési szerv működtetéséért, a használatban lévő vagyon védelméért és hasznosításáért. Gyakorolja az ellenjegyzési jogkört és mindazon feladatok ellátását, melyeket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 11.§-a és egyéb jogszabályok a gazdasági vezető számára meghatároznak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) végrehajtásra kiadott 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezési az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Büntetlen előélet, ne álljon foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodásjogával rendelkezés, illetve bevándorlási, vagy letelepedési engedély.
 • A pályázó ne álljon cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
 • Főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség és emelt okleveles könyvvizsgálói, vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, vagy az engedélyes szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Aht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett több éves vezetői gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképesítéssel kell rendelkeznie.
 • Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • Költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt gyakorlat.
 • A pályázó vállalja a vagyonnyilatkozati kötelezettséget.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • a pályázat feltételeként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget, egyéb képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata.
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja, hogy a büntetlen előéleten túl, hogy nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, valamint nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
 • a szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy
 • az érintett hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • az érintett vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Személyesen illetve postai úton: Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai, 2400 Dunaújváros, Duna sor 15.

A pályázat beérkezésének határideje: 2024. április 28.

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázati eljárásban csak a határidőig beérkezett és hiánytalan pályázati anyagok vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, az eljárás bármely szakaszában, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.30.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető (2024.05.01.). A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Solymosi-Bányai Bettina intézményvezető nyújt a 25/401-821 telefonszámon.

Közadat kereső

KERESÉS

Fontos információk

MEGNÉZEM